กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภิญญา สิตีหะมะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญชัย เจียมรัตนะ
ครู คศ.3

นางสาววรนุช อินทรศรีสุข
ครู คศ.2

นางสาวเกศวิไล หนูปลอด
ครู คศ.2

นางเนตรณพิศ สุวรรณ์โรจน์
ครู คศ.2

นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู คศ.1

นายอับดุลรอมัน ยีอาแซ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ ไชยของพรม
พนักงานราชการ

นางชุติมณฑน์ คำสะระ