กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอับดุลรอมัน ยีอาแซ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ รต.บุญชัย เจียมรัตนะ
ครู คศ.3

นางสาววรนุช อินทรศรีสุข
ครู คศ.2

นางสาวเกศวิไล หนูปลอด
ครู คศ.2

นางสาววานิสา แซ่เอี้ยว
ครู คศ.2

นางอภิญญา สิตีหะมะ
ครู คศ.1

นางเนตรณพิศ สุวรรณ์โรจน์
ครู คศ.3

นางสาวซูไฮฬา อูมา
พนักงานราชการ