กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภิญญา สิตีหะมะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญชัย เจียมรัตนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววรนุช อินทรศรีสุข
ครู คศ.2

นางสาวเกศวิไล หนูปลอด
ครู คศ.2

นางเนตรณพิศ สุวรรณ์โรจน์
ครู คศ.2

นายสิทธิชัย ทองมาก
ครู คศ.1

นายอับดุลรอมัน ยีอาแซ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ ไชยของพรม
พนักงานราชการ

นางชุติมณฑน์ คำสะระ