กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอับดุลรอมัน ยีอาแซ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรนุช อินทรศรีสุข
ครู คศ.2

นางสาวเกศวิไล หนูปลอด
ครู คศ.2

นางสาววานิสา แซ่เอี้ยว
ครู คศ.2

นางอภิญญา สิตีหะมะ
ครู คศ.1

นางเนตรณพิศ สุวรรณ์โรจน์
ครู คศ.3