กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยณรงค์ สวนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกัญญารัตน์ กาลสงค์
ครู คศ.1

นางยามีละห์ สองเมือง
พนักงานราชการ