กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางไพรินทร์ แก้วคง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมงคล ทองเป็นไชย
ครู คศ.3

นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา
ครู คศ.2

นายชัยณรงค์ สวนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ กาลสงค์
ครูผู้ช่วย

นางยามีละห์ สองเมือง
พนักงานราชการ

นางสาวตอฮาเราะห์ ล่าบูรี
พนักงานราชการ