กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางไพรินทร์ แก้วคง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมงคล ทองเป็นไชย
ครู คศ.3

นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายชัยณรงค์ สวนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ กาลสงค์
ครูผู้ช่วย

นางยามีละห์ สองเมือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวตอฮาเราะห์ ล่าบูรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2