กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนายุ ขุนนุ้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา
ครู คศ.2

นางสาวสุกานดา มีสุขศรี
ครู คศ.1

นายอิศร์ ชุมช่วย
ครูผู้ช่วย