กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนายุ ขุนนุ้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ