กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิศร์ ชุมช่วย
ครู คศ.1

นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยา
ครู คศ.3

นางสาวสุพิชชา พุทธนุกูล
ครู คศ.1