กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางธัญลักษณ์ บางัสสาเร๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจารุวรรณ บุญยอด
พนักงานราชการ