กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวไตยีบ๊ะ เริงสมุทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไพรัช อุไร
ครู คศ.3

นายอุดมศักดิ์ มูลูคารี
ครู คศ.3