กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุดมศักดิ์ มูลูคารี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพรัช อุไร
ครู คศ.3

นางสาวไตยีบ๊ะ เริงสมุทร
ครูผู้ช่วย