กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทิตย์ สังข์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประดับ แก้วเกาะสะบ้า
ครู คศ.2

นางประจวบ เหนี่ยวทอง
ครู คศ.2

นางนุศรา อุไร
ครู คศ.3

นางสุดรัก พัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นายไชยวัฒน์ นวลเจริญ
ครู คศ.1

นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ครูผู้ช่วย

นางไหมเส๊าะ สาม่าน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกูนูรมา ตีงี
พนักงานราชการ