กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายไชยวัฒน์ นวลเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุทิตย์ สังข์ทอง
ครู คศ.3

นางนุศรา อุไร
ครู คศ.3

นายมงคล ทองเป็นไชย
ครู คศ.3

นางสาวประดับ แก้วเกาะสะบ้า
ครู คศ.2

นางสุดรัก พัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวเลิศฤดี พรุเพชรแก้ว
ครู คศ.2

นางไหมเส๊าะ สาม่าน
ครู คศ.2

นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ครู คศ.2

นางสาวกูนูรมา ตีงี
พนักงานราชการ

นางสาวสุไฮลา หมานเหล็บ
พนักงานราชการ