กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนุศรา อุไร
ครู คศ.3

นายมงคล ทองเป็นไชย
ครู คศ.3

นางสุดรัก พัฒนพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวเลิศฤดี พรุเพชรแก้ว
ครู คศ.2

นางไหมเส๊าะ สาม่าน
ครู คศ.2

นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ครู คศ.2

นางสาวกูนูรมา ตีงี
พนักงานราชการ

นางสาวสุไฮลา หมานเหล็บ
พนักงานราชการ