กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทิตย์ สังข์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประดับ แก้วเกาะสะบ้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางประจวบ เหนี่ยวทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางนุศรา อุไร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสุดรัก พัฒนพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายไชยวัฒน์ นวลเจริญ
ครู คศ.1

นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางไหมเส๊าะ สาม่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกูนูรมา ตีงี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2