กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมงคล ทองเป็นไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทิตย์ สังข์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวประดับ แก้วเกาะสะบ้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางประจวบ เหนี่ยวทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนุศรา อุไร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุดรัก พัฒนพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายไชยวัฒน์ นวลเจริญ
ครู คศ.2

นายเฟาซีย์ ชายเหร็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางไหมเส๊าะ สาม่าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกูนูรมา ตีงี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2