กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุติมาศ รัตนพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนฤมล ศรีทวีรัตน์
ครู คศ.3

ครูปราณี ชุมมณี
ครู คศ.3

นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์
ครู คศ.2

นางศุทธิษา หมัดสุสัน
ครู คศ.2

นางสาวหุสณา ตามาต
ครู คศ.1