กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุทธิษา หมัดสุสัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูปราณี ชุมมณี
ครู คศ.3

นางสาวจุติมาศ รัตนพันธ์
ครู คศ.3

นางกมลวรรณ เกษสุริยงค์
ครู คศ.2

นางสาวพินันทา​ วงศ์​จินดา​
ครู คศ.2

นางสุนิษา รุ่งสุวรรณ
ครู คศ.2

นางยามีละห์ กาแลซา
ครู คศ.1

นางสาววิไลภรณ์ เก่งกาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีรดา ธีระบัญชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรารัฒน์ แซ่ลิ่ม
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาทิพย์ ปลื้มใจ
ครูอัตราจ้าง