กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาธนี ประดินิธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรุณรัตน์ เจียมรัตนะ
ครู คศ.3

นางจิตติพร จันทรัตน์
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ ยกรัตน์
ครู คศ.2

นางจีรวรรณ จันทร์จิตร
ครู คศ.2

นางสาวพนิดา แล๊ะบี
ครู คศ.1

นางสาวสาฟีน๊ะ หนุ๊หลี
ครู คศ.1

นายณัฐิพล บุญฤทธิ์
พนักงานราชการ