กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิตติพร จันทรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรุณรัตน์ เจียมรัตนะ
ครู คศ.3

นายมรุต หมานเต๊ะ
ครู คศ.2

นางจีรวรรณ จันทร์จิตร
ครู คศ.2

นางสาธนี ประดินิธิ์
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ ยกรัตน์
ครู คศ.2