กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอานนท์ บูเอียด
ครู คศ.3

นางอารยา บุตรงาม
ครู คศ.3

นางสาวปิยรัตน์ พงศ์พิรุฬห์ชาติ
ครู คศ.2

นางสาวกษมา ศรีรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ ราชยอด
ครู คศ.1

นางสาวกรุณา ปางวิภาศ
ครู คศ.2

นางสาวอรัญญา ศรีโยม
ครูผู้ช่วย