กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมะลิ ทองเส้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอานนท์ บูเอียด
ครู คศ.2

นางอารยา บุตรงาม
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ เกื้อเส้ง
ครู คศ.2

นางสาวปิยรัตน์ พงศ์พิรุฬห์ชาติ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ ราชยอด
ครูผู้ช่วย