คณะผู้บริหาร

นายสายัณร์ ชาลีผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาสีซ๊ะ มาลินี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา