คณะผู้บริหาร

นางสาววนิดา ไหมพรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรจบ พิสุทธิพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนายุ ขุนนุ้ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววทันยา วิทยาสุนทร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา