ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณร์ ชาลีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอาสีซ๊ะ มาลินี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :