ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา ไหมพรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ก.ค. 2564
อีเมล์ : wanida@thepha.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ พิสุทธิพันธุ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ต.ค 63
อีเมล์ : banjob@thepha.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายธนายุ ขุนนุ้ย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ต.ค 63
อีเมล์ : tanayu@thepha.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววทันยา วิทยาสุนทร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 เม.ย.64
อีเมล์ : watanya@thepha.ac.th