ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 63
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 69
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 60
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.37 KB 151
แผนการสอนวิชา ง22101 ครูบวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.65 KB 2649
ผลงานครู
เทคนิคการซ่อมเก้าอี้ โดย คุณครูบวร ปริศวงศ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 262
งานวิชาการ
โปรแกรม Bookmark2551 V.4 57
การยื่นคำร้องสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 64
งานนิเทศฯ
ปก คำนำ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 48.39 KB 84
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 78.08 KB 77