ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 75
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 85
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 72
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.37 KB 165
แผนการสอนวิชา ง22101 ครูบวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.65 KB 2735
ผลงานครู
เทคนิคการซ่อมเก้าอี้ โดย คุณครูบวร ปริศวงศ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 275
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง 20 ก.ค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 274 KB 5
โปรแกรม Bookmark2551 V.4 70
การยื่นคำร้องสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 76
งานนิเทศฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 11 ก.ค. 63 6
แบบฟอร์มเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 7
แบบฟอร์มเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 9
งานกิจการนักเรียน
แบบบันทึกนักเรียนมาสายประจำวัน 14