ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ผลงานครู
เทคนิคการซ่อมเก้าอี้ โดย คุณครูบวร ปริศวงศ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 33819
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง 20 ก.ค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 274 KB 33547
โปรแกรม Bookmark2551 V.4 33617
การยื่นคำร้องสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 33619
งานนิเทศฯ
แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 11 ก.ค. 63 33547
แบบฟอร์มเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 33549
แบบฟอร์มเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 33550
งานกิจการนักเรียน
แบบบันทึกนักเรียนมาสายประจำวัน 33557
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 33615
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 33624
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 33613
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.37 KB 33707
แผนการสอนวิชา ง22101 ครูบวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.65 KB 36438