ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มการบริหารวิชาการ
>ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BookMark2551 137
>AccessDatabase 3026
>โปรแกรม Bookmark Update 01-06-2564 38338
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 44220
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง 20 ก.ค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 274 KB 48465
>โปรแกรม Bookmark2551 V.4 48514
การยื่นคำร้องสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 48316
กลุ่มการบริหารงบประมาณ
แผนกลยุทธ์ 2566-2569 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.38 KB 1
กลุ่มการบริหารบุคคล
>แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ โรงเรียนเทพา 124
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
>แบบบันทึกนักเรียนมาสายประจำวัน 48392
กลุ่มการบริหารทั่วไป
>สำเนาคำสั่ง ปีการศึกษา 2561 - 2565 26
กลุ่มการบริหารนิเทศฯ
>แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง ของสถานศึกษา 1
>ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6
>รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 61
>ตารางการเปิดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2-2564 127
>แบบรายงานผลการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2-2564 115
>แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 11 ก.ค. 63 48219
>แบบฟอร์มเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 48576
>แบบฟอร์มเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 48562
ผลงานครู
เทคนิคการซ่อมเก้าอี้ โดย คุณครูบวร ปริศวงศ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48551
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48308
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48497
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48519
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.37 KB 48199
แผนการสอนวิชา ง22101 ครูบวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.65 KB 48471