ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มการบริหารวิชาการ
>ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BookMark2551 131
>AccessDatabase 3017
>โปรแกรม Bookmark Update 01-06-2564 38317
>ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 44206
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง 20 ก.ค.63) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 274 KB 48461
>โปรแกรม Bookmark2551 V.4 48510
การยื่นคำร้องสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 48314
กลุ่มการบริหารบุคคล
>แบบลงเวลาปฏิบัติราชการ โรงเรียนเทพา 119
กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
>แบบบันทึกนักเรียนมาสายประจำวัน 48382
กลุ่มการบริหารทั่วไป
>สำเนาคำสั่ง ปี 2561 - 2564 152
กลุ่มการบริหารนิเทศฯ
>ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2
>รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 51
>ตารางการเปิดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2-2564 115
>แบบรายงานผลการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2-2564 113
>แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 11 ก.ค. 63 48207
>แบบฟอร์มเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 48564
>แบบฟอร์มเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 48560
ผลงานครู
เทคนิคการซ่อมเก้าอี้ โดย คุณครูบวร ปริศวงศ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 48549
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48306
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48495
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48507
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.37 KB 48187
แผนการสอนวิชา ง22101 ครูบวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.65 KB 48469