พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

1.  จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
           2.  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนในฝันยุคไทยแลนด์ 4.0
           3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           4.  สร้างสรรค์บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           5.  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า
           6.  บริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วมร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดภายในปี 2565

เป้าหมาย

1.  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถ 5 สมรรถนะหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           2.  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ยุคไทยแลนด์4.0
           3.  โรงเรียนจัดบรรยาการศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และบูรณาการความรู้อย่างหลากหลาย
           4.  ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
           5. การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ