พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

1.  จัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3-4  ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้น

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้องค์กรที่มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.  พัฒนาหลักสูตรให้สามารถบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตใน  

     ชุมชนในการจัดการเรียนการสอน

3.  พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

     ประสงค์แก่ผู้เรียน

4.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน(SBM) เพื่อสร้างความ

     เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

1.  ครูมีคุณภาพ   มีความสำนึกในความเป็นครู   มีมาตรฐานทางความรู้และจริยธรรม

2.  นักเรียนขยันอ่าน เขียน เรียน คิดวิเคราะห์เป็น  รู้ภาษา  รู้ทันเทคโนโลยี  รู้ทันโลก                

     มีคุณธรรม  รักษาวัฒนธรรมไทย   มั่นใจในตนเอง   และรู้จักวางแผนเพื่ออนาคต

3. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง