วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเทพาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า โดยบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดภายในปี่ 2565


ปรัชญาของโรงเรียน
 
                    ผู้มีปัญญา    ควรบำเพ็ญความดี