วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

                  

          มุ่งพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาชั้นดี  ที่ทันสมัยและได้รับรองคุณภาพมาตรฐานภายในปี  2555