ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเทพา

 

          โรงเรียนเทพาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ 3-4    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา เขต  16   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่  136/1   ถนนประธานสุขา  หมู่ที่  1   ตำบลเทพา   อำเภอเทพา   จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  90150    website   http://thepha.ac.th

          ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.2506  ด้วยความคิดริเริ่มของนายลอย  เทพไชย  ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น  มีหม่อมหลวงอภิรมย์   สนิทวงศ์  เป็นผู้บริหารคนแรก   โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งในปีการศึกษา  2521  ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด  43  ไร่  41   ตารางวา   ในพื้นที่โรงเรียนเทพา   มีอาคารเรียน  4  หลัง  อาคารเรียนประกอบ  8  หลัง

 

ปรัชญาของโรงเรียน

                    ผู้มีปัญญา    ควรบำเพ็ญความดี

 

คติพจน์ของโรงเรียน

                    ตรงเวลา   รู้หน้าที่   เป็นคนดี   มีความรู้

 

สีประจำโรงเรียน

                    เหลือง ดำ