ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเทพา

 

          โรงเรียนเทพาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาและโครงการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนภาครัฐชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งอยู่เลขที่  136/1 ถนนประธานสุขา หมู่ที่1ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์
  90150   

    โทรศัพท์ 074-371302
    โทรสาร   074-371010  
    e-mail thephaschool.hotmail.com     
    http://website http://www.thepha.ac.th 
    https://www.facebook.com/thephaschool1

 

          ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.2506  ด้วยความคิดริเริ่มของนายลอย  เทพไชย  ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น  มีหม่อมหลวงอภิรมย์   สนิทวงศ์  เป็นผู้บริหารคนแรก   โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งในปีการศึกษา  2521  ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด  43  ไร่  41   ตารางวา  
ในพื้นที่โรงเรียนเทพา   มีเขตพื้นที่บริการ 32 หมู่บ้าน ได้แก่
  ตำบลเทพา  เทศบาลตำบลเทพา หมู่ 1,2,3,4,5,6,8
  ตำบลปากบาง  
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8
  ตำบลสะกอม    หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8
  ตำบลเกาะสะบ้า  
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

                    ผู้มีปัญญา    ควรบำเพ็ญความดี

 

 

 

คติพจน์ของโรงเรียน

 

                    ตรงเวลา   รู้หน้าที่   เป็นคนดี   มีความรู้

 

 

 

สีประจำโรงเรียน

 

                    เหลือง ดำ