ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 การสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2560
นักเรียนที่ติด 0 , ร , มส.   สอบแก้ตัวตามตารางสอบ
โรงเรียนเทพา วิชาการ