ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61 บูรณาการ/แข่งทักษะ
โรงเรียนเทพา
30 ก.ค. 61
หยุดชดเฉยวันเฉลิมฯ ร.10, วันเข้าพรรษา
โรงเรียนเทพา
26 ก.ค. 61
ช่วงเช้า : รัฐพิธีวันเฉลิม
ช่วงบ่าย : เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนเทพา
25 ก.ค. 61 กิจกรรมหล่อเทียนวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนเทพา
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียน
โรงเรียนเทพา
02 ก.ค. 61 ถึง 06 ก.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
(ชื่อนักเรียน+คะแนนหน่วย)
ห้องวิชาการ โรงเรียนเทพา
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนเทพา
21 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
โรงเรียนเทพา